Oleksiy Savkevych

Donetsk National University

Address: 21 600-richa St., 21021, Vinnytsa, Ukraine

Tel: (+380) 63 477 76 20